Regles generals

La utilització d’aquesta pàgina Web implica l’atribució de la condició de “Usuari” i, si s’escau, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment que s’accedeix a la pàgina web.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Dinoutres es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els Usuaris de la Web des d’aquesta data. Per això, Dinoutres recomana als Usuaris que cada vegada que vulguin entrar i fer ús de la pàgina Web llegeixin detingudament el contingut del present “Avís Legal”.
Tots els serveis relacionats amb aquesta Web són d’accés públic i gratuïts, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrat pel proveïdor contractat pel seu compte.
Els continguts del web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.

Política de privacitat

A efectes de la LOPD, s’informa als Usuaris que les dades obtingudes mitjançant l’emplenament dels diferents formularis de la pàgina web seran objecte de tractament automatitzat i incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades, el responsable de les quals i destinatari és Dinoutres. La finalitat de l’esmentat fitxer dependrà del tipus de formulari emplenat. En tot cas, en l’actualitat només existeixen tres tipus de finalitats:
Els camps assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per a l’obtenció del servei sol·licitat. L’Usuari donarà el seu consentiment exprés perquè Dinoutres pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites en aquest apartat, quan faci clic al “Accepto” del formulari i, posteriorment, procedeixi a “Enviar” el mateix. L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant carta o e-mail dirigit a l’adreça de Dinoutres que consta a l’apartat de “Informació general sobre la web i el seu titular “.

Responsabilitat

Dinoutres no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web. Alhora, Dinoutres queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.
Dinoutres no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la pàgina Web i podrà actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís. En tot cas, recordem a l’Usuari que no utilitzi la informació de la pàgina Web amb fins particulars sense l’assessorament o supervisió d’un professional.
Finalment, Dinoutres es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través de la pàgina web, advertint-li, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la pròpia web.

Canvi de normativa

Dinoutres es reserva el dret de modificar el present “Avís Legal”, inclosa la seva política de privacitat i comercial, amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials.